00420.246.083.221

Bezpečnosť a súkromie

Firma Konsepti spol. s.r.o., sa zaväzuje rešpektovať Vaše súkromie online a uvedomuje si nutnosť náležitej ochrany a zaobchádzania s Vašimi všetkými osobnými identifikačnými údajmi (ďalej len „osobné údaje“), ktoré s nami zdieľate.

Firma Konsepti spol. s.r.o. zaviedla tieto zásady ochrany súkromia, aby ste boli oboznámení so starostlivosťou, s ktorou budeme s Vašimi osobnými údajmi nakladať.

Osobnými údajmi rozumieme všetky informácie, ktoré je možné použiť k identifikácii jednotlivca, vrátane (nie však výlučne) mena a priezviska, adresy bydliska alebo inej fyzickej adresy, elektronickej adresy alebo iných kontaktných údajov, či už súkromných alebo služobných. Všeobecne platí, že môžete navštíviť webové stránky firmy Konsepti spol. s.r.o., bez toho aby ste nám oznámili svoju totožnosť alebo poskytli akékoľvek osobné údaje.

Pokiaľ sa rozhodnete poskytnúť nám prostredníctvom webu svoje osobné údaje, môžeme tieto údaje prenášať cez hranice krajín – v rámci firmy Konsepti prostredníctvom poskytovateľov služieb pre firmu Konsepti – z Vašej krajiny alebo jurisdikcie do iných krajín alebo jurisdikcií po celom svete.

Firma Konsepti dodržiava všetky platné právne normy vo svete, ktorých cieľom je ochrana Vášho súkromia. Aj keď sa právne požadavky môžu v rôznych krajinách líšiť, firma Konsepti sa mieni riadiť princípmi uvedenými v týchto zásadách ochrany súkromia, a to aj v prípade, že v súlade s vyššie uvedeným prenesieme Vaše osobné údaje z Vašej krajiny do krajín, ktoré nevyžadujú tak vysokú úroveň ochrany Vašich osobných údajov. Inými slovami, našim cieľom je zaistiť ochranu Vašich osobných údajov bez ohľadu na miesto, kde sú tieto osobné údaje zhromažďované, prenášané alebo uchovávané.

Upozornenie

Firma Konsepti nepredá osobné údaje bez Vášho súhlasu iným subjektom, ktoré nejednajú v jej mene, s výnimkou prípadov, kedy takéto predanie vyžaduje zákon.

Máte právo voľby, či firme Konsepti poskytnete osobné údaje alebo nie. Pri rozhodovaní Vám môže pomôcť upozornenie zobrazované pri odovzdávaní osobných údajov na webe. Pokiaľ sa rozhodnete požadované osobné údaje neposkytnúť, môžete aj napriek tomu navštíviť väčšinu webových stránok Konsepti. Niektoré možnosti, ponuky a služby, ktoré vyžadujú našu interakciu s Vami, Vám však nemusia byť prístupné.

Pokiaľ sa rozhodnete nadviazať obchodný vzťah s firmou Konsepti – napríklad uzavretím zmluvy alebo vstupom do iného obchodného vzťahu či partnerstva – budeme Vás prirodzene aj naďalej kontaktovať vo veciach, ktoré s týmito obchodnými vzťahmi súvisia.

Zabezpečenie

Kedykoľvek budú Vaše osobné údaje v držaní firmy Konsepti alebo subjektu jednajúceho jej menom, urobíme vhodné a náležité opatrenia k ochrane týchto osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo vyzradením.

Prístupnosť a presnosť

Firma Konsepti si želá, aby Vami poskytnuté osobné údaje boli udržiavané presné. Pri preberaní Vašich osobných údajov na webe Vám oznamujeme kontaktné údaje firmy Konsepti pre prípad aktualizácie alebo upresnenia Vašich osobných údajov. Pokiaľ sú tieto osobné údaje z akéhokoľvek dôvodu neprístupné alebo nie sú k dispozícii, môžete aktualizácie a opravy osobných údajov odoslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. My potom tieto zmeny čo možno najskôr aplikujeme do Vašich osobných údajov.

Váš súhlas

Používaním tohto webového servera vyjadrujete svoj súhlas s našimi zásadami ochrany súkromia a so spracovaním osobných údajov firmou Konsepti pre vyššie uvedené účely, rovnako ako pre účely uvedené tam, kde firma Konsepti na webe osobné údaje zhromažďuje. Pokiaľ sa tieto zásady ochrany súkromia zmenia, prijmeme všetky vhodné opatrenia na to, aby ste o týchto zmenách boli informovaní. Informácie o všetkých zmenách budú po primeranú dobu a s náležitým zvýraznením vystavené na našom webovom serveri.

Firma Konsepti rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromných informácií. Osobné informácie získané z tohto formulára nebudú bez Vášho súhlasu predané subjektom mimo firmu Konsepti, s výnimkou spracovania dát pre firmu Konsepti. Osobné údaje budeme používať pre komunikáciu s ohľadom na zásady ochrany súkromia firmy Konsepti.

Ak máte otázky k tomuto formuláru alebo ak si budete v budúcnosti priať aktualizovať či odstrániť poskytnuté údaje, napíšte nám na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas.