00420.246.083.221

E-shop funguje bez omezení, pouze je dočasně pozastavena možnost osobního odběru.

Obchodné podmienky

Obchodní a reklamační podmínky pro internetový obchod Konsepti (dále také jako „ORP“)

Tyto ORP platí od 4. 4. 2019 pro nákup v internetovém obchodě www.d1one.cz provozovaným společností Konsepti, spol. s r.o.

ORP blíže vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je jako prodávající společnost Konsepti, spol. s r. o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČ: 63668203, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 37570 u rejstříkového soudu v Praze (dále také jako „Konsepti“) a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

 

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Konsepti nebo s ní jinak jedná.

Podnikatel: ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce umístěné na internetových stránkách www.d1one.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Konsepti nebo smluvních partnerů Konsepti, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které ORP neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou Podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu Spotřebitele. Ustanovení ORP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a ORP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení týkající se zákonných práv Spotřebitele se týkají pouze Kupujícího v postavení Spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. občanského zákoníku).

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s ORP seznámil a že s nimi souhlasí. Na ORP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je stranou Konsepti archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.d1one.cz a Kupující tak má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. ORP jsou dostupné na internetových stránkách Konsepti www.d1one.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Nadto kopii ORP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

Konsepti sděluje, že:
a. splnila vůči Spotřebiteli informační povinnost dle ust. § 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když před samotným uzavřením smlouvy se spotřebitelem témuž sdělila:
• svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
• označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
• cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
• způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
• náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
• údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
• údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího.) Konsepti si neúčtuje žádné další poplatky, což se netýká příp. smluvní přepravy.),
b. v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, kterým je Spotřebitel, ponese Spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
c. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Na stránkách internetového obchodu www.d1one.cz je stranou Konsepti prezentováno zboží, k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH i včetně DPH. Ceny tohoto zboží a další uvedené podmínky (např. informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci České republiky) zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, s výjimkou ustanovení o zjevné chybě v psaní, s výjimkou situace, že došlo k vyčerpání zásob a s výjimkou situace, kdy prezentovaná cena zboží byla platná pouze pro zboží na skladě.

 

Kupní smlouva

Prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu www.d1one.cz je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh na dodání zboží. Konsepti  není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732. odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije.

Kupující si pro objednání zboží vyplní objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu www.d1one.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále také jako „Objednávka“).

Před zasláním Objednávky Konsepti je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Konsepti kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito ORP a že s nimi souhlasí. Na tyto ORP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Údaje uvedené v objednávce jsou Konsepti považovány za správné.

Konsepti po obdržení Objednávky její doručení a rekapitulaci Kupujícímu potvrdí informativním e-mailem na zadaný e-mail. Potvrzení o doručení Objednávky není akceptací Objednávky a jejím doručením Kupujícímu nevzniká kupní smlouva (dále také jako „Potvrzení o doručení objednávky“). 

Konsepti je oprávněna vždy (zpravidla v závislosti na charakteru objednávky  - množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Kupní smlouva mezi Konsepti a Kupujícím vzniká akceptací (potvrzením) Objednávky ze strany Konsepti. Akceptace Objednávky je Konsepti zaslána Kupujícímu elektronickou poštou na Kupujícím zadaný e-mail. Za akceptaci objednávky se nepovažuje Potvrzení o doručení objednávky, které je automaticky generováno systémem po odeslání objednávky – viz výše. Kupní smlouva vzniká teprve doručením e-mailu Konsepti o akceptaci Objednávky Kupujícímu.

Konsepti není povinna kupní smlouvu uzavřít, a to nejen v případech, kdy je Objednávka učiněna k vyprodanému zboží nebo kdy je platnost cenové nabídky omezena pro zboží na skladě nebo v případě, kdy je Kupujícím osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Konsepti. 

V případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny jiné než je cena pro tento druh/typ zboží obvyklá) bude Konsepti neprodleně kontaktovat Kupujícího, který učinil Objednávku, za účelem dohody o dalším postupu. Za zjevnou chybu v ceně je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena, a jiné zjevné chyby v psaní. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Platební podmínky

Konsepti si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Ceny jsou konečně, tj. včetně DPH, případně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. 
Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Konsepti je oprávněna požadovat před dodávkou úhradu zálohové platby ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Možné způsoby plateb:

• platba kartou online 
• platba bankovním převodem na účet u ČSOB. Číslo účtu je 700479913/0300.
• platba v hotovosti na pobočce u zboží, které je skladem a u objednávky do 20.000,- Kč s DPH

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, jedině že z konkrétní nabídky vyplývá opak.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží (doprava, manipulace a montáž zboží, případně náklady na vynucené skladování) ve smluvené výši.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Konsepti Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Podmínkou pro zahájení plynutí dodací lhůty je faktická úhrada zálohové platby vč. DPH ve stanovené výši, pokud nebylo smluvními stranami dohodou stanoveno jinak. Doplatek ceny je splatný nejpozději v den dodání zboží, pokud nebylo smluvními stranami dohodou nebo v rámci nabídky stanoveno jinak.

Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném uhrazení kupní ceny.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Konsepti důrazně Kupujícímu doporučuje před prvním použití prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Konsepti odpovídá za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Konsepti, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti v předchozím odstavci uvedené a příslušného zákona, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

 

Záruční doba a reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Konsepti povinna poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. 

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Výše uvedená záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele. Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vad oznámena v rámci kontraktačního jednání.

Konsepti navrhne nejpozději do 5 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Konsepti s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Konsepti vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Konsepti vydá pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Konsepti vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Záruku je třeba vždy uplatnit písemně nebo e-mailem na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

• používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován 
• běžným opotřebením ("stárnutím")
• nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
• neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
• nerespektováním „Návodu k použití“, pokud byl předložen

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Konsepti neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Konsepti je povinna si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Konsepti, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Konsepti po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Nárok pro odstoupení od smlouvy v internetovém obchodě je právo Spotřebitele dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být Konsepti doručeno ze strany Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Konsepti odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.

V případě, že má Spotřebitel zájem odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, kontaktuje Konsepti a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v provozovně Konsepti. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Konsepti či na adresu elektronické pošty Konsepti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i od smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání, či porušil-li Kupující originální obal zboží.

V případě platného odstoupení od smlouvy Spotřebitelem vrátí Konsepti kupní cenu Spotřebiteli do čtrnácti (14) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je Konsepti od Spotřebitele přijala, pokud Spotřebitel neurčí jinak. Konsepti je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Spotřebiteli již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit.. Konsepti není povinna vrátit kupní cenu Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně Spotřebitel.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Konsepti bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Konsepti vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Konsepti oprávněna jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Konsepti spol. s r.o.  IČ 63668203, Komunardů 32, 170 00 Praha 7.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Konsepti nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření stranou Konsepti archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Konsepti. Ustanoveními tohoto oddílu není dotčena možnost Konsepti zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů, jestliže je takové zpracování dovoleno dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.

 

Doprava

Způsob doručení zboží určuje Konsepti, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje náklady na dopravu na místo určení. Doprava představuje zvláštní položku nabídky a vychází z Ceníku doplňkových služeb, který je uveřejněn na internetových stránkách Konsepti www.d1one.cz.

Pro objednávky nad hodnotu 500.000,- Kč bez DPH cena zahrnuje dopravu na místo určení v určený termín v Praze, v Brně.

Uvedené slevy se automaticky nevztahují na zboží zakoupené se slevou.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující je dále povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Konsepti. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Spotřebitele práva věc reklamovat, dává však Konsepti možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Montáž a manipulace zboží

Pokud není stanoveno jinak, cena nezahrnuje:
• vykládání zboží, 
• standardní vynesení zboží, 
• stěhování zboží, 
• manipulaci se zbožím, 
• montáž zboží, 
• odvoz a likvidaci odpadu. 

Náklady na tyto činnosti tvoří samostatnou položku nabídky a vycházejí z Ceníku doplňkových služeb, který je k dispozici na internetových stránkách Konsepti www.d1one.cz.

Standardním vynesením zboží se rozumí ruční vynesení zboží do váhy 100 kg do výše max 4NP., eventuelně vyvezení výtahem bez omezení NP.

Nestandardním vynesením se rozumí zejména nutnost využití vysokozdvižné plošiny, jeřábu apod.) či vynesení do výše větší než 4NP. Takové případy jsou předmětem samostatné nabídky.

 

Předání zboží a vynucené skladování

Kupující je povinen zboží před převzetím prohlédnout a zaznamenat do „Dodacího listu“ (Předávacího protokolu) zjištěné zjevné vady a další nesrovnalosti. V případě drobných vad, které nebrání užívání zboží je Kupující povinen zboží převzít. Na skryté a vady zjištěné později se vztahují záruční podmínky.

V případě, že se dodávka skládá ze zboží od různých výrobců a s různými dodacími lhůtami, je Kupující povinen převzít dílčí dodávky, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Pokud ve smluvený termín dodání není možno z objektivních důvodů na straně Kupujícího zboží dodat, Konsepti uskladní zboží na svůj sklad a veškeré náklady na skladování budou účtovány Kupujícímu ve skutečné výši, pokud se obě strany předem písemně nedohodnou jinak. Konsepti je v takovém případě oprávněna požadovat poplatek za vydané náklady na uskladnění a náklady za samotné uskladnění ve výši 40 ,- Kč (slovy: čtyřicetkorun českých) za 1m2/položku/den uskladnění a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. V případě objednávek převyšujících hodnotou 500.000,- CZK, poskytne Konsepti skladování zdarma po dobu max. 14 kalendářních dnů.

Pokud dojde k uskladnění dodaného zboží v místě plnění a je znemožněna bez zavinění Konsepti jeho instalace, považuje se toto za řádné dodání a Kupující je povinen zboží kvantitativně zkontrolovat a převzít - pokud se obě strany předem nedohodnou jinak. Tím není dotčen jakkoliv nárok vyplývající z reklamačního řízení.

 

Dodací lhůty

Standardní dodací lhůta dodávaného zboží je 2 - 12 týdnů podle typu zboží a výrobce. Dodací lhůta počíná běžet od uhrazení zálohové faktury. Bližší termín dodání je vždy uveden u jednotlivé položky zboží na internetových stránkách Konsepti www.d1one.cz. Konkrétní týden dodání je následně uveden v Potvrzení objednávky.

 

Závěrečná ustanovení

Konsepti je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto ORP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Konsepti, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva stranou Konsepti archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. 
Je-li některé ustanovení VDRP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a k analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.